26. August 2021

Zum Dood vum Fritz…

Angelika Futterer

Kommentare

E  scheens  Alder

Monchmol, do sen sich d’Leit en unsere Gegend wonn ebber Elders gschdorwe isch, so ebbes von oinich, dass dessjeenich  „e scheens Alder“ ghat hedd…
Wuher wollen die dess wisse ?
„ E scheens Alder…“,  dess isch so schnell deheergsagt…  awwa do „schdollwersch“ doch irgendwonn regelrecht driwwer , weil : vun’eme „wennicher…“ odda  „koim  scheene…“ odda  „wieschde  Alder“ schwätzt nemlich nimond , odda ? (!)
Wahrscheins glaawe die, dass dess „schee“ beim  Alder s‘Gleiche isch wi beim „scheene Geld“, wu sich ebber  verdient :  halt numme dess, was so zahlemeesich  zommezehle konnsch…do jetzt halt  en Johre (?)
Awwa :  isch „e scheens Alder“ net viel meh wie dess ???

Oan Oalass hot’s gewwe, wu’mi de Ontwort uff so e Froog viellaichd neher bringe gekennd hedd…
`s war e Ei’ladung zu’me 99. Gebordsdaag , wu viel alde Leit kumme sollde…
On demm 99. vun de Klärle, sen nemlich – abgseh vun ehre aigne Leit-a noch die vun de nehere un weidere Verwondtschaft  debai  gwest un d‘ Freind’un  d‘ Bekonnde  un a d‘ Nochberschaft.
De Fritz, a bal 90, war vun sellere.
Kaum dass’er em Deerrohme zu sehe war, henn sich schun e paar alde Gsichder vun derre Gradlierrunde uffg’hellt… so ebbes bringt der ferddich !
On d‘ Jubilarin, wu bsunners  schee rausgebutzt newwa ehre ukrainische Pflegekraft, de Nila, uff’m Konnäbee gsesse isch, hot’er sich nemlich glei leis un longsom vun hinne oagschliche…e scheeni  oanzelni dungglroodi Ros‘ en de Hond…un hot donn mit derre em Klärle vun hinne iwwa de Kopf sachde vor de Nas rumgweddld –  un dess so long, bis si e bissl `s Gsicht verzo(r)e hot un bloß noch mit de Aiglin glacht … Wi so e jungs Mädl  hot si donn ausgseh‘ …so ebbes konn’s  a  mit 99 noch gewwe !
`s Klärle war sowisoo noch e scheens Fräli fa dess Alder, wu immer viel uff sich ghalde hot:  die hot mit 95 noch Yoga-Kopfschdend mache kenne u.  beim Middags- Kaffee immer bloß oi Schdiggl Kuche gesse wege’m Figierle. Un ehre Fußnägglfarb…des Dungglrood, wu‘ere d’Nila druffgebbensld ghat hot,  war wie dess  vum Fritz seinere Ros‘…(!)
Ow’er vaschosse  war en si, de Fritz, odda bloß bei so  Sache immer en gonz Gnitze ? Schwer zu sa(r)e…
Beim Middagesse en de Wertschaft hot’er donn awwa e onneri  Fraa als Dischnochbern ghat: a schun 95, awwa noch so ebbes vun hondfescht un abgsodde“ un – wonn noch demm gehsch, was monche iwwa si sa(r)e- noch mit’ere Glebber  wi’me Schwert.  Di hot donn a glei  noch’m erschde Gong d’Marksgleeßlsupp‘ lauthals em Disch entlong  globt und gmoant, dodefor, dass d’Wertsleit Tirke wäre, wär die Supp gonz gut gwest…numme e bissl haißer hedd si sei derfe !

Donn beim Flaisch un Gmies un de Schbätzlin hot si vazehlt, wi long un wi gärn si domols noch schaffe gonge wär… bei de „Schdoov“ en Brusl wär si gwesst  en de Glaijder-Ausgaab… un dass si do em libschde heit noch schaffe ded, wo’ma si glosst hedd…
„Un…“, fellt’ere  do de Fritz ens Wort, „…ware eier  Glomodde a so verlaust wi unseri sellemols ?“ Glar, dass di Fraa sich donn wehre gwollt hot un glarschdelle , dass bei ehne alles frisch un sauwa gwest isch…awwa viel hot si net sa(r) derfe. Mit derre Froog hodd’ere nemlich de Fritz oifach de Rong om Disch abgekaaft ghat un war donn mit demm ,wu  er vazehle gwollt hot, gonz en seim Element…
Noneddemol 17 Johr wär’er alt gewest und hedd nonet viel vum Grieg un’em gonze onnere Elend mitgriegt ghat…zuledscht als gloaner Bu, wi si d’jiddische Sinnagooge oagezindt ghat henn, hedd’er vun seim Vadder gsaagt griegd: „Siehsch Bu…dess isch jetzt de Oafong vum End…dess werre’mer noch schwer bieße misse …!“ Un donn hedd er, de Fritz, mit sechzehnerhalb noch em ledschde Griegsjohr de Schdellungsbefehl griegt un ma hedd ehm un onnere junge Kerl zerscht mol en de Brusler Kasern‘ so gonz valausts un vawonzts Glomoddezeigs ausghennicht , wu hinne un vorne net gebasst hedd un beim oane viel zu groß un beim onnere viel zu gloj ausgfalle wär… Awwa werre so ebbes hedd ma domols net long rumgmacht..un sie, d‘junge Kerlin,  oifach mit dem Zeigs en de Grieg gschickt…‘s Vadderlond vateidiche bis zum gehtnimmeh…un dess war,  bis sie donn irgendwu owwe en de Saale vun de Oammi gfonge gnumme worre wäre…
Un wi er dess grad vazehlt, de Fritz, stenn’m sei Au’e voll Wasser…  „…un donn , donn sen si hergonge un henn uns gezwunge, mit ehne zomme em Russ‘ entgeje zu laafe… En Furth em Wald on de tschechisch‘ Grenz‘ isch der donn uffgedaucht…un all mer junge Kerlin  sen donn vun de Russe Richtung Oschde  gedriwwe  worre… Un donn  johrelong nimmi hoamkumme… oh je …!!!“
Un do muss er donn e Paus mache em Schwätze un dief Luft hole…

Un sein Bruder, der wär jo a johrelong fortgwest, awwa en Konada, weil der schun 1942 en Afrika gfonge gnumme worre war…“Awwa der…“  „…der hot’s gut ghat, odda ?“, froogt donn en onnere eldere  Monn em Disch dezwische… „Gut ??? Ha, di henn gläbt wi Gott en Fronkreich  ! Nadierlich henn die als amol e bissl ebbes mache misse, henn awwa a viel Sport mache derfe…alle Arde vun Sport… Sache, wu ma bei uns kaum gekennt ghat hot: Eishockey un Tennis un so… Un wonn si gut druff ware, henn di sogar em Larer  em Hitler sein Gebordsdag gfeiert – solong’s den noch gewwe hot un gsoffe on jedem 20. April…bis als uff oimol d’Ponzermodoore oagschmisse worre sen, um’enne zu drohe… Awwa sunscht…i sag’s nochemol:  gläbt wi Gott en Fronkreich !“

´S Middagesse em Clubhaus war vorbei, dehoam en de Wohnung vun de Jubilarin sen donn d’Schnäps uff de Disch kumme…De Fritz hot fachmennisch alle Sorde durchbrowiert ,  bei  jedem d‘ Brozende gschätzt un donn hot’er uns Jingere newwebei  de Rot gewwe, dass e Gegurgl mit so’me Wässerli noch’m Uffschdeh viel gsinder wär wi’s Zehbutze…
Irgendwonn middags noch’m Kaffee un Kuche  isch de Mussichveroi kumme un hot drunne vor’m Haus unnerhalb vum Wohnzimmerfenschder – obwohl  `s grad gnissld hot, fa’d Jubilarin e paar flodde Lieder gschbielt…Die henn allenne gut gedoa … grad a de gonz Gloane un de Eldere em Haus …un halt a bsunners em  Klärle…di hot denooch nemlich gmoant, dess wär jetzt mol widda so’n richdich scheene Dag gwest, wu si so schnell net vagesse werd…
Wi’s donn awwa immer meh uff de Owedd zugonge isch un d’Brezzl fascht all ware, hot sich oans ums onner uff de Hoamweg gmacht…a de Fritz  gonz longsom. Er hot’s jo a net weit ghat  un  grad bis ens Nochberhaus laafe misse…awwa fascht heww i gmoant, er wollt net wirklich hoam (?)

Mir henn uns donn noch schnell  versichert, wi schee ’s war , uns mol widda gseh zu hoa un henn uns donn uff e Dreffe on de Klärle ehrem Hunnerdschde gegesaidich Hoffnung  gmacht… „Sa(r)e ko’ma  dess jo  nie, ob si’s net werd…“ heww i donn noch gsagt, de Fritz war sich do awwa sicherer:  „Hajo werd die dess !“, ruft er laut un lacht debai , „…wonn si `s Schnaufe net vergisst, allemol !  Kumm donn a gärn widda , alla, bis donn !“ … Un schun war’er bloß noch vun hinne zu sehe mi’m oane Arm un de Hond owwe en de Luft , was‘m wumeeglich  noch e besseri Wegschdeier gewwe hot…
I heww’em noch e Weil nochgegeguckt, wi’er leicht gschwonkt isch, awwa doch schnurschdracks  uff  sei Hausdeer zu …
Was hot’er vorhin noch zu‘mer gmoant ghat ? … Dass’er jetzt en’ne Haus nei misst, wu elf Better (!) drinn stenn un wo iwweraal mol Leit dringlegge wäre…er selwa awwa halt jetzt immer bloß oans devo  brauche ded…(???)

Hoamzuus em Audo newwa meim Monn heww i  long nix schwätze kenne. I  glaab, i hebb mi immer noch gfroogt  – un konn’s aigendlich bis heit nonet richdich sa(r)e – was dess isch… „e scheens Alder“…

P.S: Mir henn leider wedder em Klärle sein 100. Gebordsdag  feiere kenne, noch de Fritz dodebai  erleewe…

0 Kommentare