21. Mai 2023

Wie endschdehd ä Kommiggfiguhr?

Hartmut Fillhardt

Kommentare

Es ìsch g’schlùbbfd!!!

Naja. Er ìsch noch è bìssl – „verzuhsd“ ìsch nìdd gans dè rìchdigge Ussdrùgg – also è bìssl ùnnferdich fillichd. Was mähnsch?
Ùnn die Dsähn, also wìrglich …

 

Des Ej gabudd gemachd hedd jehdefalls de Dohmas.

Jaa, derr fún de bahdische guhdsele.

des Ej wu de Dohmas gabudd g'machd hedd

De Dohmas hedd minnem Männedschà nàmmlich gsähd, dasser blohß nìdd mìddeme abg’mohlde Drache ussm Ìndernedd kùmme derf. Des dähd blohß Schdress gänn ùn am Äng noch Abmahnglööwe – ìm Ìndernedd sìnnse dohdemìdd joh gans schnäll. Nìdd blohß so Wäldgondsärn wie guhgl un äbbl. Nääj, ö soh hìnderfoddsichi reggionahli Anwaldsgandslejje wù sich ùffs Gobbiraidgschäffd schbedsialisierd han. Die beschäffdiggè armi Schdudände, wù sich’s Lähwe in Mìnnchè sùnsch nìdd lähschde kenndè. Dih mïèn dann’s Indernedd skänne ùff Gobbiraidverschdehs. Hidd gìbbds joh Bìldverglichssoffdwähr, mìdd derre gehd dès rugg-dsugg.

Ich kanns joh verschdehn, also die Schdudände dsumindèschd. Schdell dihr blohß èmohl fohr, du kùmmsch dsum Bejschbièl fùmmè glähne Dorf ùff dè Alb ùn muèsch ìwwerd Dohnöu nìwwer ìns Baièrischè dsumm Schdudihrè. Mìnnchè ìsch ächd è diehrs Bflaschder. Ùnn was des wìrglich hääßd, faschdehd blohß ähner, wù schùnnèmohl ùffm Oggdohbèrfèschd fersùèchd hedd, ä Bier dsu köhfe. Doh langd dann’s Gäld nìmm ferrè Brohdwùrschd dedsuè, sofill ìsch sìcher. Doh kannsch grad froh sìnn, wanndè noch è paar Saldsschdängelè fùm Aldi mìdd ninnschmugglè hesch kennè.
Also, ich ferschdeh dè Dohmas schùnn.

Ich dsähch’n ùns also jedds ä ejjener Drache. Fùmm Ej ab.
Ùnn wanner grad öh noch è bìssl unnferdich ussièd – kenn Bahnigg, er ìsch joh grad erschd g’schlùbbfd, des wùrd schùnn.

Ùnn blohß fer alli Fäll – also wann uns dann doch ähner dùmm kùmmd – also’m Dohmas odder minnem Männedschà odder mihr – ich sorch ùff jehdè Fall dèferr, dassèr Fiehr schbuggè kann, wanner grohß ìsch, soh fill schdehd feschd – blohß ferr alli Fäll.

Ùn dann soll blohß emohl ähner versuèchè, ùns dùmm dsè kùmmè.

 

 

 

 

0 Kommentare