12. August 2020

Uff de Hund kumme…

Angelika Futterer

Kommentare

Uff de Hund kumme…

Brojeggddäg am Schuljohrs-end’ : Mundart war oagsagt, Mundartfeeling, e Gschbier fa d’ Mundart gfroogt…

’s war am ledschde Dag vun denne drei, mir henn schun d’Dialeggde aus de ganze Ortschafde ums Gymi drumrum mitnanner vergliche ghat, vun manche Lehrer freiwillich vorgedragene Witz mit- un Tierfable mundartmäßich noochgschriwwe… jetzt war awwa d’ “Kür” gfordert: eigene gloane Dialeggdgschichtlen odda -gedichtlen zu schreiwe !

De Benjamin aus de 6a (domols 11 odda 12 Johr alt) war a en de Grupp. Awwa do, wu alle annere schun drufflosgschriwwe henn, isch der immer noch rumghangge: hot  d’Ärm un d’Hend kerzegrad uff’m  zammegschdellde 4er-Grubbe-Disch vun sich wegschdreggd,de Kopf seitlich druffglegt, d’ Auge verdreht un e Schnut gezoge …alles in mei Richdung…
Schlecht war’s dem net, der hot bloß gfroogt wärre wolle, warum?, sunscht nix… so oaner war dess !

Hey Ben, wasch’n los…was hänggsch’n so rum ?

Oh Fraa Fudderaa (lamendierd er do in’eme mords-gedehnde Philippsburscherisch) … mir fallt gar nix Gscheits ei … !

Hm… (will i vun’m wisse): Was wär’n was “Gscheits” ?

Ha halt was Bsunneres… !

Du, dess muss nix Bsunneres sei…Du kannsch ruhich was aus deim Alldag schreiwe…Hauptsach isch, du schreibschs gut…iwwa ebbes, wu de intressiert odda was immer mach’sch…’s muss sich neddemol  reime !

Kaum haw i dess gsagt ghat, kummt Leewe in den Kerl : glei druff schrahld’er iwwa ’s ganz Gsicht, rabbld sich uff, beigt sich iwwa sein Block un schreibt un schreibt en oam Schdigg zamme fort. Awwa dann numme so lang , dass’er noch  vor alle annere rausbrille gekennt hot: Isch hab was…isch bin ferdisch !!!

Was er in derre korze Zeit dann zustand gebrocht ghat hot, ware folgende Zeile:

Unsern Hund

Mir henn en Hund
des ischen Daggl
der denkt vun morschens bis owends bloß ans Fresse…
Bal kann er nimmi laafe
dann dune man halt rolle… !

P.S.: …dess isch jetzt alles schun iwwa 25 Johr her, i wärr’s awwa  mei Lebdag net vergesse !
Un noch ebbes: seller Benjamin isch heit en “Dr. med.” Koi Wunner, schnell schreiwe un sich korz fasse hot der domols schun kenne !

0 Kommentare