Oihoid

9.11.1989 (do war doch mol was?) Gegge d’Schdoi mid Donnerhall, „Mir sinn’s Volk“ die Schläg. So henn d’Leit de Mauerfall brochd mol uff de Weg. Sell isch jedzd scho ewich her, d’Zeid dud fix vaschdroiche s’Bild vom End de DDR: hefdich duds vabloiche. Un fir...