29. März 2021

Sùmmerzitt

Edgar Zeidler

Kommentare

2021 sollte eigentlich Schluss sein mit dem Herumfummeln an den Zeigern der europäischen Uhren. Dass ein Virus alles rückgängig machen konnte, mag einem schleierhaft sein, genauso wie die Ohnmacht der Mächtigen, die der Zeit und ständig neuen Corona-Mutationen hinterherhecheln.

Sùmmerzitt

Ìm März 2019 han d europäische Àbgeordnete entschìde, àss ànne 2021 Schlùss soll sì mìtem Ührezeiger versi oder hintersi drahje. Dìs Johr hatte mìr wìdder e feschti Zitt sotte hà, wie friehjer, wo’s kè Sùmmerzitt ga hät. Nix ìsch drüss worre! D Pàndemie sèig drà schùld! Kàt mìr ebber erkläre, worùm da Virüs ùns drà hìndert, ìn dam Zitt-Zirkus e And ze setze? Züedam kàt kè Europàràt-Safti konkreet sàje, wenn dia Sùmmerzitt-Àffar wìdder ùffs Tàblett soll kùmme!
Dàs Erùmfìngere àn der Zitt un der biologisch Ühr vo Mansch ùn Tier ìsch typisch fer ùnser so moderne Zittàlter. Wàs hät si der Mansch ìn sim technologische Wàhn nìt àlles igebìlde? Mondlàndùng: kè Problem! Mars kolonisiere? E Froj von e pààr Johrzehnte! Bàkterie un Vire üssmerze? Fer d modern Wìsseschàft gìtt’s kè ùnleesbàri Ùffgàwe! ìmmer greeseri Ertrag üss em Bode stàmpfe dànk Kùnschtmìscht un Sprìtzmìttel: dam sìn kè Granze gsetzt! Bref, àm And vom 20. Johrhùndert hät sich der Mansch sich fàscht salbscht vergättert!
Doch Klimawàndel ùn Ùmwalt- und Ùnwatterkàtàschtrophe han ne làngsàm drà erìnnert, àss er, wenn er so witterscht màcht, der Nàscht gànz àbsajt, won er drùff sìtzt. Ùn jetz kùmmt zù àllem Ìwerflùss ùnverhofft (?) e Virüs ùn mìscht d Kàrte noch emol kräftig dùrichenànder. Ùn diktiert ìm Mansch sini Zitt ùn làcht ìwer Sùmmer-ùn Wìnterzitt! Jetz gìlt nùmme eini! D Coronazitt!
Wie verschiirti Hiehner riefe d Regierende emol Stàllpflìcht do, Üssgàngsperre dert, ranne ìn ìhre Ministerie kopflos ùmenànder ùn stoße àls àn d Käpf vo ìhre wìsseschàftlige Beroter, wo àm liebschte s Volk eso làng date isperre, bis àlli Zweibeiner vo ein bis hùndert Johr, gìmpft sìn.
Doch s Dùmme derbii ìsch, àss bis dàs theoretisch eso witt ìsch, schon gnüe mütierti Coronabrieder erùmsäckle, wo sich salbscht gejje Pfizer un Co „gìmpft“ han ùn resistent sìn.
Begrifft dia Zivilisàtion andlig, àss der màteriell Fortschrìtt ùn d Galdsùcht, wo der Neoliberàlismus ùff d Spìtz getrìwe hät, zùme intellektüelle, moràlische ùn psychische Rùckschrìtt gfiehrt hät? Begriffe d Màchthàwer ùn s verdùmmte Volk andlig, àss dia Pàndemie villicht d letscht Chance ìsch, e nèii Walt ùffzebauie, wo nìmm ìm Diktàt vo der Profitsùcht ùn der Üssbeutùng vo de letschte Bodeschätz ùn Rajewalder ùnterworfe ìsch?
Wàs müess noch àlles pàssere, bis dia, wo ìmmer àlles welle beherrsche, begriffe, àss se eigentlig gàr nix känne beherrsche? Ùn do känne se noch làng àn de Ühre erùmfùmmle, Sùmmer-ùn Wìnterzitt ùns ùffbrùmme, die Zitt, gràd wie d Coronabrieder, spìelt ìme àndere
Zitt-Rauim, ìn ere àndere Dimension…

Glossar
versi oder hintersi drahje, vor- und zurückdrehen
igebìlde, eingebildet
Nàscht, Ast
gànz àbsajt, ganz absägt
Kùnschtmìscht un Sprìtzmìttel, Kunstdünger und Pestizide
Stàllpflìcht, lock down
verschiirti Hiehner, verscheuchte Hühner

EZ
28/03/21

0 Kommentare