1. Januar 2021

Pross-Naijohr – 2021

Angelika Futterer

Kommentare

Pross-Naijohr

“Pross-Naijohr
Brezzl wi e Scheiredoor,
Kuche wi e Offeplatt
do wärre mer all
mitnanner satt !”

Den Schbruch hosch mol in der 50er Johre als gloans Kind glernt griegt zum Naijohr oawinsche un -schieße bei de Verwandt- un bei de Nochberschaft…
D’ Mädlen henn dezu Knallerbse gschmisse und d’ Buwe Knallfresch odda mit ebbes annerem Krach gmacht , wu oaschdennich gebaddscht hot.
Und dodefor hosch dann e Fuchzich-Penning- odda e Markschdiggl griegt.

De Wunsch, dass mer “allmitnanner satt wärre” isch scheins doch en arg wichdiche gwest domols…(?)

Was sodd’ma dann heit winsche ?

0 Kommentare