14. Februar 2022

mir bruched nix

Andreas Kohm

Kommentare

mir bruched nix

d‘Schuh vrschdolberd

durchgwetzd dr Kiddl un schbeggig

d‘Hudd in dr Häng duud meh

aß wie d‘Diirglingge glänze

in Rummlôafer wu

duss ôm Miirle

sei Saches sordierd in dr Däsch

herrenôô

d‘Schdrôôß endlông schbôniefld

ôaine doochdld seeleru‘ig

d‘ônger Häng im Hossesagg

d‘Sunn im Gsiichd

häb‘n schu gsähne dard

hinger‘m Vorhông

dô bliib dôô schdill

nid nôgeh wenn‘s glingld

d‘Schridd Drebb ruffenaa

ward bis‘er fard isch

dardnôô wu‘rer herkommd

der schdaawje Bruder

un had s‘Hofdeerle widder

wahrwidd ufschdeh lasse

0 Kommentare