8. Januar 2021

Manchmol

Jürgen Friese

Kommentare

Manchmol

wollte de James Dean sei

manchmol de Elvis

manchmol a en kleiner Bu

manchmol
Liebhaber Casanova Ehemann

manchmol
Robin Hood Zocker Sonnyboy

manchmol
Millionär Clochard odder Stenz

manchmol
Froschkönig odder Dracula

manchmol
Don Juan odder Mozart

manchmol
Superstar odder Legionär

manchmol
Seildänzer uff de Golden Gate Brigg

Trotzdem
binne immer ich selber gebliebe

0 Kommentare