4. Februar 2020

Invendur

Wolfgang Mueller

Kommentare

Invendur

Hosch aigentlich noch alles beienanner
un do wud’s ho mechtsch?/

D’Grumbiere im Keller/
s’Gselz im Glas/
de Moschd im Fass/
s’Kraut im Stender/
de Schwardemage in de Bix/
s’Holz hinnerm Haus/
d’Tasse im Schrank/
d’Auge im Kopf/
d’Nas im Winn/
s’Ohr am Gras/
s’Herz uff de Zung/
de Hinnere in de Hos/
de Fuß in de Dier/
d’Finger im Spiel/
d’Zügel in de Hann/
d’Sach im Griff/

Du sitzsch also – wie’s so schee haißt –
fescht im Sattel?/

Aha!/

Jetzt sottsch bloß noch gugge,
dassd de Hals aus de Schling kriegsch,/
bevor se defier sorge,
dass der doch emol de Gaul durchgeht…

0 Kommentare