25. Januar 2021

„Ich hà mi trumpiert “

Edgar Zeidler

Kommentare

Irren ist menschlich! Inwiefern dieser Spruch auf Trumps Amtszeit und auf Bidens offizielle Ernennung zum 46. Präsidenten der USA zutrifft, erfahren Sie, vielleicht, in diesem Beitrag…

„Ich hà mi trumpiert “

Mank e amerikànischer Wähler wurd noh dana vier Trump-Johre sich sàje: „Ich hà mi trumpiert, un dàs vier Johr làng! Wie kàt mer numme eso bleed sì?“ Güeti Froj!
Wie tief kàt e Lànd doch käie wajje de Verwìrrunge vo eim vo sine Donald-Zöglìng1! Der Gìpfel ìsch nàtirlig der Sturm uffs Capitol gsì. Àwer d Inverschtitür-Zeremonie àm Mìttwoch mìt 10 Mol meh Militär (25000 Nàtonàlgàrdìschte) àss Gäscht (2000) hät dàs schiefe Bìld küm gräder gstellt. Wenn der kìnftig Presidant sich mìt sinere Fraui ìme 9 Tonne schware Pànzer-Cadillac verschànzt, umrìngt vo 6 Liibwachter, wo s Auto uff Schrìtt un Trìtt begleite un Argüsauige uffs laargfajte un einewaj potentiell gfahrlige Umfald warfe, noh verkleidt sich dia Demokràtie ìn e Militärstààt un e Teil vo Washington ìn e Feschtung!
E Wunder fàscht, àss der Biden Joe mìt sinere „Suite“ uff de letschte Metter üssem Pànzerwàje erüss hät trauie un e pààr Schrìtt àn der (sehr) frìsch Luft bis zum „Wisse Hüss“ gmàcht hät. Fàscht zum Kittere, wie der (noch) flìnk 78-jahrig e pààr Mol üss der Reih getànzt ìsch, fer ìme Àrt Trìppel-Jogging e Hàmpfel „Frìnd“ àm Stroßerànd ze begriesse.
Ìn dare isskàlt, militärisch àbgeteete Stìmmung, ìsch der Bernie Sanders uffgfàlle mìt sine bunt gstrìckte Handschig. Wil er mìt sine 79 Johr allein gejje d Kälte gekampft hät, han schon wìdder e pààr Medie speküliert, àss er politisch isoliert sèig, un dàs numme wajje n eme Bìld! O, Mediakültür, wo fiehrt uns dàs noch àne?
D Prominanz hät nàtirlig àn dam Fascht mìt Fiirwark un hunderttauisigi Fahnla nìt derfe fahle. Luschtig fer mi, àss d Lady Gaga zerscht gsunge hät. Hoffentlig kè schlachts Omen fer der ältscht Presidant vo àlle US-Zitte. Dia Lady weiss sìcher wàs gaga uff Anglisch bedittet. Weiss se àwer aui, àss gaga rìchtig internàtionàl ìsch un gnaui der gliich Sìnn hät uff Frànzeesch, Ditsch un uff Elsassisch, namlig vertrottelt!?
D spànnend Froj, wo sich jetz stellt ìsch dia: Seht e Teil vo de Trump-Wähler i, àss se sich vier Johr trumpiert han? Àss se vier Johr làng vome Ràttefanger, wo àm 25. Janner e zweits Impeachment-Verfàhre uffgebrummt bekommt, àn der Nàs erumgfiehrt worre sìn? Wàs ìn de naachschte vier Johr mìt dem Donaldi pàssiert, kàt uns eigentlig wurschtegàl sì. Nìt egàl àllerdìngs ìsch mìr, wàs mìt Àmerikà pàssiert. Denn dia Demokràtie hät schliesslich bewìse, àss ìhri Ìnschtitütione aui ìm heftigschte Popülischte-Sturm stàndhàlte.
Do kännt sich einer e Stìck dervo àbschnide, wo schon e Johr làng der „sanitär Notstànd“ üssgrüefe hät, un mìt eme kleine Kreis, wo sich kriegerisch „Verteidungsrot“ (Conseil de défense) nannt, d pàrlamentàrisch Representàtion pràktisch üssghewwelt hät.
Ich hoff, àss d nèi àmerikànisch Administràtion begrìffe hät, àss der Trump nìt allein un àn àllem d Schuld gsì ìsch. Ich hoff, àss der Biden sich vo gschèiti Käpf berote losst, wo ràtionàl un làngfrìschtig danke känne. Denn dia Zitt brücht drìngend großi Danker, dank i; un uff kenne Fàll stààtligi Twitter-Schnallschiesser, wo standig ìn der Gschìcht nohsäckle un wajje n eme Virüs un sine mütierte Brieder kopflos hàndle.

1 Andeutung auf „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“, Erstroman von Robert Musil

Glossar

sich trumpiere, Lehnwort aus dem Französischen se tromper, sich irren
bleed, blöd
käie, fallen
gräder, gerader
Liibwachter, Leibwächter
laargfajte, leergefegte
einewaj, trotzdem
Hàmpfel, Handvoll
Fiirwark, Feuerwerk
üssghewwelt, ausgehebelt
nohsäckle, hinterherlaufen

0 Kommentare