29. November 2020

Herbschtspaziergang

Otto Arnold

Kommentare

Newwlich, diesich
‘ s ziegt di naus
Wie wann d’ si suche wedsch
Die scheene Deg
Wie wan druff ware dätsch,
Dass  d’ Sunne durch die Wolke linst
Lefsch de Weg entlang
Zammefort dein Gang
E ledschdi Nuss im modderiche Laab
Tretsch druff
Gucksch uff
En Boom sei Äscht wie Kracke
Flischdert ebbes vun vorbei
‘S klingt sou houhl
Monsch bisch in eme Douhl
D Feichting krawwelt der de Buggel nuff
Wie wann d’ nerjens no wedsch
Wie wann nerjens ookumme dätsch
Verlore in de Zeit
Weit
Herrschaftsawwera
Voll neigedabbt
De schuh ganz nass,
De Sogge babbt
Seine Gedanke nochzuhänge
Hot ohm nix wie abzulenke
Jetzt nix wie hom
Aus de Schuh unn aus de Sogge
Unn die Fiess widder hortich trocke.

0 Kommentare