19. Dezember 2022

Füesbàll-Boykott 3-0

Edgar Zeidler

Kommentare

Füesbàll-Boykott 3-0

Nicky
Dü Eddy, wàs saisch zù dare WM ìm Qatar ?

Eddy
3-0 fìr der Füesbàll !

Haha ! Wieso 3-0 ?
1 Goal gejje àll die Waltverbesserer, wo hìntenoh ghìnkt sìn, un vo Boykott gfàwelt* han, wo d FIFA schon àlles ìm Sàck ghà het. Wer verzìcht schon üs ideologische Grìnd, uf e Verànstàltung, wo numme àlle vier Johr stàttfìndt ùn d Auige vo der gànz Walt uf ein grìchte sìn?
Ja, àwwer gwìssi Mànnschàfte sìn doch couraschiert gsì, wie di ditsch Nàtionàlmànnschàft.
Couraschiert? Dàs i nìt làch! Üsser de Iràner, wo ìhr Lawe ufs Spìel setze, het doch kenner wìrklig ebbs rischkiert! Àlles Kommünikàtion un Schinheiligkeit*! D „Mannschaft“ hatt sich ehnder ufs Spìele konzentriert, wàs d Füesbàllfan dheim aui erwàrte han, àss sich s Müll mìt der Hànd züezehewwe…un dernoh mìt àgezogener Hàndbrams ze kicke.
Un s zweite Goal ?
S zweite Goal het der Füesbàll gejje àll die gschosse, wo meine, Europà sèig ìmmer noch s Màs vom Füesbàll un… vo der Walt. D àlt Hierarschi ìsch uf der Hüffe gworfe worre, wàs
d Màrokàner wunderbàr illüschtriert han. Züedam ìsch’s e Freid gsì, ìn dam kunterbunte Füesbàll züezeschauie, mìt Müsik, Gsàng un Tànz ìn de Stade.
Un s drìtte Goal?
Dàs het der Füesbàll gejje d Politik gschosse. Erschtens het der Qatar ebbis ànegebrocht, wàs viel Kritiker niemols gmeint hatte, nammlig e sone Waltverànstàltung uf d Bein ze stelle, ìme Lànd, so gros wie n e schwitzer Kànton, un dàs, ohne gros ìns Schwìtze ze komme.
Klàr, wenn sogàr d Ikauifsstrose klimatisiert sìn. E kàtàschtrophàli Umwalt- un CO2-Bilànz!
Ohne vo dana àlle Àrweiter ze redde, wo wie Sklàve gschàfft han un umkomme sìn.
Vergìss eines nìt, liewer Nicky. Der Qatar ìsch e souvenän Lànd un het dànk sinnem Gàs , sich ìn 5 Generàtione vome eland-àrme Flack* uf der Làndkàrt zu’me steinriche Emiràt entwìckelt, wo nieme meh kàt ignoriere. Wer klopft ìn de Chinese uf d Fìnger, wenn sa ìmmer meh Kohlemine ìn Betrib setze? Wer boykottiert sa, wenn sa màssewis Ouïgure umbrìnge un ìn Làger stacke. Wer boykottiert der àmerikànisch Schist-Gàs?
Hesch vorhar gsait „erschtens“. Un zweitens?
Zweitens, un das ìsch d Ironi vo dare gànz Gschìcht: üsgrachent ìm Qatar het der Füesbàll e Starnstund erlabt. Dàs Andspìel Frànkrich-Argentinia ìsch sìcher bis jetz s scheenschte,
s spànnenschte, s dràmàtischste Andspìel ìn der WM-Gschìcht gsì.
Mìt eme verdiente Sieger?
Klàr, dü kàsch làng Dusel* hà, bis uf emol ! D Füesbàllgott het der Messi gschìtzt un losst züe, àss ar nawe n em Maradonna àls Hàlbgott ìn d Füsbàllgschìcht igeht. Un verdient het er’s, denn wàs der Messi mìt 35 noch emol uf der Plàtz gezauiwert het, ìsch fìr e achte, objektive Füsbàllfan e Hochgenuss gsì. Drum 3-0 fìr der Füesbàll !

 

 

Wortschàtz

fàwle, fabuler, fabulieren
Schinheiligkeit, faux-semblant, hypocrisie, Scheinheiligkeit
Flack, coin perdu, Fleck
Dusel, pot, réussite, Dusel

Edgar Zeidler
19/12/22

 

0 Kommentare