31. März 2020

Friehlingswinn

Wolfgang Mueller

Kommentare

Friehlingswinn

Du musch de net wunnere,
dass en frische Winn,
der alle Sorge un  Malääse,
die sich iwwer de Winter ogsammelt hen,
verschaiche  soll,
dir erscht emol ziemlich heftig
ins Gsicht blost
un de ordentlich verstruwwelt.

E Liftle, des‘d kaum spiersch,
kann der koi Spinnehuddle
aus deim Kummerherz rausfege,
odder?!

0 Kommentare