29. Mai 2023

Er falded d’Flèjjèl uss

Hartmut Fillhardt

Kommentare

Hidd hèddà dsumm èrschdè Mohl versuèchd dsu flïäjè.

Mìdde Ährodünnahmigg fùnn dè Flèjjèl … also … ich muès dèss èmohl ùff Darmschdadd gänn, bih dè Ehsah hannsè doh bschdìmmd so ä Obbdimierungssoffdwähr …

0 Kommentare