18. März 2021

E korz Gedicht

Brigitte Köck

Kommentare

Werd mei Frau mir manchmol fremd,
hat se wieder Färz em Hern.

Isch ma’s wieder brezelmerb,
isch de Virus z’rückgekehrt.

War des Esse viel un fett,
plogt de Bauch me nachts em Bett.

Bisch vaschwitzt, un s’Hem saichnass,
um’s rumgucke de Pfiffes hasch.

Isch die Worscht schun katzegro,
geht selbscht e Katz net dro.

0 Kommentare