4. September 2021

D vier Ritter vo der Apokalyps

Edgar Zeidler

Kommentare

D vier Ritter vo der Apokalyps
Liefert die Offenbarung des Johannes Schlüssel zum Rätsel „Corona-Pandemie“? Gehen nun, vor unseren geblendeten Augen, gewisse Weissagungen sogar in Erfüllung?
D Bibel erwähnt d vier Ritter ìm 6. Kàpitel vo der Offebàrung vom Johànnes1 àls Bote vo der boll itraffend Àpokàlyps un vom Jìngschte Grìcht.
Ìn ere Vision vom hìmmlische Thronsààl wurd ìm Johànnes e Büech mìt sìwe Sigel gezeigt. Kè Mansch un aui kè Angel kàt’s uffmàche. Allein s Làmm Gottes ìsch wìrdig, dàs ze màche. Der Üssdruck Làmm (ἀρνίον) bezeichnet ìn der Offebàrung Jesus Christus. Ìn der Offebàrung 6 fàngt s Làmm à, d Sigel ze äffne. Bim Äffne vo de erschte vier Sigel erschint jedesmol, noochem Rüef: „Komm!“, e Ritter un süecht d Manschheit mìt sine Ploge heim.
Der erscht Ritter
D wiss Fàrb vom erschte Ross (6,2) symbolisiert der Sieg, d Reinheit un d Grachtigkeit. Der Krànz vom Ritter gìlt àls Siegeskrànz. S Losritte vom wisse Ritter symbolisiert e Kriegsüssbruch, wo d Offebàrung mehrmols àdittungswis erwähnt.
Der zweit Ritter
D rot Fàrb vom zweite Ross symbolisiert s Blüet un der Tod durich Kriej un s lànge Schwart symbolisiert machtigi Kriegswàffe un Gwàlt.
Der drìtt Ritter
D schwàrze Fàrb vom drìtte Ross symbolisiert Tod un Hunger. Siner Ritter trajt e Woog àls Symbol derfìr, àss es Lawe tiir un àlles knàpp wurd. E Stìmm kìndigt Inflàtion un Hunger à.
Der viert Ritter
S vierte, bleiche Ross bedittet Àngscht, Krànket, Seuche, Nìdergàng un Tod. Der Ritter ìsch s Sìnnbìld vom Üssläsche vo ìwer e Viertel vo der Ardbevölkerung durich Kriej, Hunger, Tod un durich die Tierer vo der Arde.
Uff d hìttig Zitt ìwertrajt, kännt dàs heisse, àss ìwer 2 Milliarde Mansche umkomme ware durich Kriej, Hunger un… Vire? (Tierer).
Un wenn i drà dank, àss dàto Wìsseschàftler um der Bill Gates e Ìmpfbiechla un e Ìmpfpass üss Silicon entwìckle, wo unter d Hütt igepflànzt 2 un zerscht ìn àrme Lander üssprowiert wurd, ware ànderi Erìnnerunge àn Üsszìg vo der Bibel wàch, namlig àn e Zeiche, wo s Untier vo der Apokàlyps uff d racht Hànd oder uff d Stìrn vo de Mansche ibranne losst3, e Zeiche, wo e Nàmme oder e Zàhl ìsch…
Komisch, àss mìr dàto eso Sàche ikomme. Sìcher numme e dummer Züefall, aui wenn i vo Litt heer, wo schins Gfàlle fìnde àme originelle Tatoo:  ìhre Ìmpf-QR-Code uff der racht Hànd…
EZ, 3/9/21

Glossar

s Jìngschte Grìcht, das Jüngste Gericht
àdittungswis, andeutungsweise
äffne, öffnen
Ploge, Geissel, Plagen
Üssläsche, Auslöschen
ìwertrajt, übertragen
Woog, Waage

0 Kommentare