28. Februar 2022

Blìtzkriej?

Edgar Zeidler

Kommentare

Blìtzkriej?

Der Nicky un der Eddy unterhàlte sich ìwer d Kreisloif vo der Gschìcht.
Sàlü, Eddy. Bìsch oi schockiert?
Wajje wàs?
Äh, wajje n em Krieg ìn der Ükraine!
Schockiert ìsch nìt s rìchtige Wort. Wietig ehnder, wietig ìwer d Blìndheit vo de Europäer. Wietig àwer oi ìwer d aggressiv Politik vo der NATO, wo sittem Mürfàll standig ìhre Iflùss gejje Oschte üssgedehnt hät, ùn der Rüss ìn d Ange getrìwe hät.
Der Poutine ìsch doch meschugge!
Kàt sì, àwer ich bìn nìt siner Dokter. Uff jede Fàll schint er bereit, bis ùffs Üsserschte ze geh.
Bis zum Isàtz vo Àtomwàffe?
Villicht blufft er. Àwer ìme früschtrierte Alleinherrscher, wo schon 20 Johr ìme Àrt Elfebeintùrm hockt ùn grollt, wil er nie vertrajt hät, àss Russlànd sini Stellùng àls Grosmàcht verlore hät, ìsch àlles züezetroje.
Meinsch nìt, àss die NATO-Gschìcht nùmme e Vorwànd ìsch? Wìll er nìt ùm jede Pris verhìndere, àss ùm ìhn erùm Demokràtie entstehn?
Der Stüel vo sinnere Alleinherrschàft känntigt wajjedam tàtsachlig wàckle. Wohrschins spìle beidi Sàche e Roll.
Gloibsch, àss d Sànktione wìrike ware?
Sìcher ware se kè Schlàj ìns Wàsser sì. Äb er dodùrrich gebramst wùrd, hankt noch vo àndere Fàktore àb.
Welli?
Wenn d Europäer ‘s fertig brìnge, der Poutine ùn sinni Klick politisch, finànziell ùn ökonomisch ze isoliere. Wenn der Wìdderstànd vo de Ükrainer der Kriej ìn d Länge ziehjt. Wenn bekànnt wùrd, àss d rüssisch Àrmee grosi Verlùschte hät. Wenn ìm Ìnnere
d Proteschte gejje der Kriej ùn da, wo ne àgezettelt hät, züenamme. Ein Teil vom Poutine-Plàn ìsch ùff jede Fàll nìt ùffgànge: der Zellenski gschnall ze stìrze ùn e rüssischer Hàmpelmànn àn sini Stell ze setze!
Ùn wenn er tàtsachlig Àtomwàffe dat isetze?
Erìnnersch di àn der Daladier ùn der Chamberlain, wo ìm Septamber 1938 gmeint han, ohne Gejjegwàlt gejje der Hitler, der Frìde ze rette?
Meinsch d „Münchner Àbkomme“?
Gànz gnoi. Erìnner di! Ìm Nowamber 1918 ware d Südeta-Ditsche pletzlig e Mìnderheit
(3 Millione ùff 15 Millione) ìn der nèi gegrìnde Tschekoslovàkèi ùn wann Ditsch bliwe. Nohnem Àschlùss 1938 vo Eeschtrich àn Ditschlànd ìsch klàr, àss der Hitler s Südetalànd zrùckerowere wìll.
Ùnterm ähnlige Vorwànd vo ùnterdrùckte rüssische Mìnderheite hät, ànne 2014, der Poutine d Krim bsetzt ùn hìtte der Dombas! Wìdderholt sich d Gschìcht, Eddy?
Ja, àwer ìn ere àndre Form. Sallamols hät der Hitler erklärt, àss er eso odder eso s Südetalànd àm 1. Oktower 1938 anektiere wùrd. Dodermìt hät er ìn Koif gnùmme, àss es fìr Anglànd ùn Frànkrich e Kriejserklärùng bedìtte hät.
Hät der Hitler àn der Münchner Konferanz d Frànzose ùn d Anglander oi àm Nàrreseil erùmgfiehrt, wie hìtte der Poutine?
Ja, mer kàt beides vergliche. Rieft doch der Chamberlain, àm 30.Septamber 1938: « I believe it is peace for our time »
Worùm ìsch der Zweit Waltkriej einewaj üssgebroche?
Secks Monet speeter bsetzt d Wehrmàcht der Rascht vo Böhmen ùn Möhren. D Slowàkèi wùrd e ùnàbhangiger Stààt, wo vom Reich kontrolliert wùrd. D jùng Tschekoslowàkèi ìsch àm 30. Septamber 1938 schon gstorwe!
E ähnlige Plàn, wie da vom Poutine mìt der Ükraine ?
Ja, so ähnlig. Der Kriej wùrd schliesslig àm 1. Septamber 1939 erklärt, wo d Wehrmàcht ìn ere Form vo Blìtzkriej Pole ìwerfàllt, nohneme Gheimàbkomme mìt em Staline, ìwrigens…
Gloibsch, àss der Poutine noch ànderi Noochberstààte àgriffe wùrd, wenn sinner Plàn mìt der Ükraine ùffgeht?
Wenn er seht, àss der Weschte ùn d Àmerikàner witterscht d Schiss vorem han, känne d Moldàwe ùn d Georgier sich ùff ebbis gfàsst màche!
Worùm hät’s eso làng gedürt, bis d Europäer verwàcht sìn?
Wil mìr nùmme der màteriell Wohlstànd ìm Kopf han. Wil mìr gloiwe, d Konflikte finànziell regle ze känne. Wil mìr standig nùmme àn d Sìcherheit danke. Wil mìr vor àllem afànge Àngscht han ùn nìmm troie, ìm Tod ìns Gsìcht ze schoie. Wil mìr nìmm bereit sìn, ùnser Lawe ze rischkiere. Wil mìr -ùn dàs hät mer wahrend dara Coviderèi gsah- gànz licht ùff ùnseri Grùndfrèiheite verzìchte ùn ùns frèiwillig ùnterwarfe…
Hät der Poutine ùff ùnseri „Hoseschisserèi“ speküliert, fìr jetz ze prowiere, s àlte rüssische Reich wìdder harzestelle?
Wohrschins hät er gedankt, jetz odder nie, nohdam àss d USA s Kàpitel Àfghanìschtàn miseràwel àbgschlosse han ùn grosi Teil vo Europà vor dare Pàndemi ìn d Kni gànge ìsch.
Wàs sajsch zùm plätzlige Stràtegi-Wacksel ìm Ditschlànd, wo jetz 100 Milliarde ìn de Modernisierùng vo der Àrmee stacke wìll ùn sich gànz ùnverhofft àn de Wàffelìferùnge àn d Ükraine beteiligt?
Wohschins han se sich àn e àlter Sprùch erìnnert:“ Wenn dü Frìde wìtt, bereit der Kriej vor.“ Ùn der Kriej ìsch jo fàscht vor ìhrer Tìr…
Kännt’s e drìtte Waltkriej ga?
D Gschìcht verloift ìm Kreisloif. Wèr dàs nìt begrifft ìsch blìnd un rannt hìtte wie sallamols ìns Verdarwe, wenn er sich ìme greesewàhnsìnnige Diktàtor, seig‘ der Hitler odder der Poutine, nìt energisch ìn der Waj stellt.
Mìt em Ùnterschid, àss dìsmol e Àtomkriej Europà ùn grosi Teil vo der Walt gànz zersteere kännt.
Ja, wie gsajt, d Gschìcht wìdderholt sich, gràd d Form andert sich…
E. Zeidler
28/02/2022

1 Kommentar

  1. Angelika

    Hallo Edgar,
    i glaab, mer moane un sehe im Grund s’Gleiche, odder ?