5. Dezember 2021

Binär

Edgar Zeidler

Kommentare

Binär

Nicky und Eddy diskutieren über den Begriff „binär“
Dü, Eddy, weisch dü, wàs „binär“ beditt?
Komischi Froj, Nicky, worum wìtt dàs wìsse?
Ä, wil i der Idruck hà, àss d Informàtiksproch d Dankwis vo der hìttig Gsellschàft àgsteckt hät. Entwadder ìsch ebbis rìchtig oder ’s ìsch fàlsch. Kè Plàtz meh fer Nüance!
Jo, wàs dü verzapfsch! Dàs exischtiert sitter eh un je!
Ja, àwer vor 50 Johr, mìt de erschte Computer, han d Àmerikàner àn ìhre Schüele QCM-Tescht igfiehrt, d meischti mìt Rìchtig-Fàlsch Àntworte. Un dàs hät sich gschnall verbreite. Jedi Hochschüel, jedi Üniversität benutzt dàto dia Tescht, fer ìhri Studante ze selektioniere oder ze benote. Hauiptsachlig, wil’s glich korrigiert ìsch!
Wie de sajsch, pràktisch un gschnall!
Jo, ammel! Àwer sitterem Internet hät sich dia Dankwis doch noch meh verbreite, oder?
Villicht. Uff jede Fàll sehsch jo, wie hysterisch ìwer Fakenews debàttiert wurd!
Jo, nàtirlig seh n i dàs! Bìn jo nìt blìnd! Fer mich ìsch dàs àwer numme d Owerflache vom Issbarri! Soboll àss ebber ebbis behauipte düet, wo nìt ìns offizielle Schema pàsst, wurd er àbgekànzelt un àls Komplottìscht verdèifelt!
Aui dàs ìsch nìt nèi. Dank doch àn Kàthàre, wo vom Pàpscht üssgrotte worre sìn, oder einfàch àn all dia, wo àls Ketzer uffem Schitterhüffe glànde sìn.
Ich bì Proteschtànt!
Kàsch ìm Luther merci sàje, sonscht warsch gàr nìt do!
Haha, luschtig!
Horrich, Nicky, eins müesch andlig kàpiere!
Un dàs war?
Der Mansch brücht e Hàlt. Ohne feschti Wohrete fühlt ar sich uff dare Walt, wo er nìt versteht, totàl verlore. Wajedam hät er jo d Religion erfunde. Un dia wo nìt àn Gott oder Gätter glauiwe, han ewwe derfìr Ideologie uff d Bein gstellt!
Ja, un dia sìn eini nooch der ànder der Bàch nà! Wenn i numme àn der Kommünismus dank!
Weisch, Nicky, well hìtt d nèi Ideologie ìsch?
Dü weisch’s nàtirlig, dü Ìwergschèiter!
Bhàlt diner Sarkasmus fer dich. D nèi Ideologie häsch dü vorhar mìt dinnere Froj àgsproche.
S binäre Danke?
Volltraffer! Un weisch aui, wer’s waltwitt unter d Litt brìngt?
Nei, wer?
Ä, d GAFAM un BATX!
Aha! D GAFAM kenn i. Doch wàs heisst BATX?
Baïdu, Alibaba, Tencent, Xiaomi!
Dervo kenn i numme der Alibaba un d 40 Raiwer!
Ja, uff ein Àrt sìn’s Raiwer. ‘s sìn d chinesischi Konkürrante vo Google, Apple, Facebook, Amazon un Microsoft ! Se verfolge àwer s nammlige Ziil. D Litt üsspioniere, se àbhangig màche, ìhne s Portemonnaie laare, ìhri Gedànke lanke un ìm vorüss sah, wàs jeder kauife wurd oder vorhät.
E Milliardegschaft un e Kontroll ìwer d Màsse!
Ja, un eso entsteht e Àrt Màssedanke, wàs einigi àls „Doxa“ bezeichne. Dàs, wàs ìn de Màsse standig vorgsunge wurd, wurd ìm Internet nohgebàppelt.
Un dia, wo’s nìt nohbàpple, sìn Querdanker! Datsch dü dich àls Querdanker bezeichne?
Ja!
Àwer, Eddy, dü weisch doch, àss ìm Ditschlànd d Querdanker àls Rachtsextremischte igstuuft ware, und dü bìsch doch kenner!
Jetz häsch s Thema „binär Danke“ gràd prima illüschtriert! Bravo, Nicky!

Glossar

ammel, natürlich, klar
Issbarri, Eisberg
àbkànzle, hart kritisieren
Schitterhüffe, Scheiterhaufen
Raiwer, Räuber
nohbàpple, weitererzählen
igstuuft, eingestuft

0 Kommentare