13. Juli 2021

“Bésame, bésame mucho…” * ( zu lese an driewe Däg wie heit )

Angelika Futterer

Kommentare

Bésame, bésame mucho…

’s gebt sodische un sodische…” hot als mein Vadder gsagt un hauptsächlich ganz unnerschiedliche Leit mit gmoant.

Ja,  ’s gibt Altgscheide un Neigscheide (wie’s Neireiche gibt) , isch mer’s vorhin zamme mit derre Erinnerung durch de Kopf gschosse, nochdem i am Schdammdisch newwedroa ’s folgende Gschbräch mitgriegt ghat hab :

“Hey, heit owedd kummt em verdll elfe bei 37 Grad ebbes vun’emme blinne Fleck em Leewe vun oam…” dess wär i mer oagugge !”

“Jo, was fa’me blinne Fleck un bei wemm ? ”

“Wart… ’s geht um d’U’gwissheit beim Sohme-Schbende…un ’s werd gfroogt, wi’s em Schbender geht…wonn jetzt oaner en Haufe Kinner hot, wu er garnet kennt un was fa e Roll do d’ biologisch Vaddereschaft schbielt… ”

“Hm, alles glar… isch hab misch sogar schun gfroocht, wie dess bei de Viescher so isch…bei de Rindviescher z.B., wann do da Viehdoggder kummt mit der große Schbritz…wie’s do denooch als mol isch mit de biologisch Verwandtschaft…”

“Jesses Leit…so Gedangge dede all net uffkumme, wonn der modern Groam  net wär un soviel kindschlichs Gedees…odda ?”

“Du, was haißt’n do “moderner Groam” ?  So modern wie Du moansch isch dess Ganze a widda net … kenn’sch net sell Lied vum “Besame, besame mucho…” ??? Dess gibt’s doch schun ewich un drei Däg…   Wart emol, i guck in mei Smartphone nei…do hemmers: seit 1941, also schun seit middl em Krieg  !”

“Hä???”

“Horsch zu, du Dödl… “Besame” isch halt was internationals  un “mucho”…dess weeß a fascht jeder, bloß du nit…heeßt soviel wi “viel” odda “oft”…Un… was sagsch jetzt ?  Jetzt sagsch garnix mehr… !”

I a net, wollt’s Eich bloß vazehle …

* Liebeslied mexikan. Ursprungs , 1941 erstmals publiziert, wurde dann ein internationaler Hit

0 Kommentare