Füesbàll-Boykott 3-0

Füesbàll-Boykott 3-0 Nicky Dü Eddy, wàs saisch zù dare WM ìm Qatar ? Eddy 3-0 fìr der Füesbàll ! Haha ! Wieso 3-0 ? 1 Goal gejje àll die Waltverbesserer, wo hìntenoh ghìnkt sìn, un vo Boykott gfàwelt* han, wo d FIFA schon àlles ìm Sàck ghà het. Wer verzìcht schon üs...

Nati : 1 – Mannschaft : 0

Nati : 1 – Mannschaft : 0 Nicky  Dü, Eddy wàs saisch zù der ditsch Nàtionàlmànnschàft ? Eddy  Ich hà dàs erwàrte, mìt ìhrem làhmàrschige* Sìcherheitsfüesbàll. Ùn zù der Nati? Bìn ìwerzigt gsì, àss d Schwitzer, trotz Bràsilia, witterschtkùmme. Eins zù null fìr d Nati!...

Àlles gloge?*

Àlles gloge?* Nicky Dü Eddy, hesch aui s Gfühl, àss mer hìtte ìn nieme meh glauiwe kàt ? Eddy Ja, dàs hawi, ùn nìt nùmme sitterem Kriej zwìsche de Rüsse ùn de Ükräiner, wo Propaganda ùn Gejjeprogaganda wiete* wie e Stùrm ìm Sahara. Ich hà vor e pààr Daj ùf em...

Grieni Nàrre

Grieni Nàrre Der Nicky un der Eddy unterhàlte sich ìwer d Gschìcht vo der Arde un s Klima. Un do derbii stellt sich d Froj, äb d Grieni nìt d Opfer von ere Illüsion sìn. Nicky Dü, Eddy, gehsch aui ge demonschtriere, fìrs Klima? Eddy Wàs fìr Forderunge het s Klima?...

Grànàtehìtz

Grànàtehìtz Der Nicky un der Eddy unterhàlte sich ìwers Watter. Doderbii trauit der Eddy ìm Watter nìt… Nicky Salut, Eddy, wàs sajsch zu dare Hìtz? Eddy I schwìtz… Ìsch dàs àlles? Wàs wìtt wìsse? Dinni Meinung zum Klimawachsel. Gegefrog: Meinsch dü, àss d Mansche e...