Vun Wiihnaachd bis Driikinnig (short version sound scape)

Vun Wiihnaachd bis Driikinnig (short version sound scape) nôô * dôô voll widders * naachd Glidzern Glirre Schdill * dô nôô Graschl oooooaaah Geblärr * iaaah Graschl Gscherr muuh * * naachd bäääh Gflämml Gnischdrn bääääh * dôô Glônz däderäää Info hobb nôô * bääääh dôô...

Spôdherbschd ôfôngs Winder (harmonia mundi

Spôdherbschd ôfôngs Winder (harmonia mundi dard lu nôô wie dr Wind seller Huddler s‘Nußbômlaab uff‘e‘me Huffe äso schää zômmegrechld widder ussenônger nämmd soddsch ni glaawe ônônger abschaffe dää mr‘es perfegd so had jeds sei Gschäfd mi‘dr greeschd Blessier horch nu...

finis terrae

finis terrae still steh un horche had’s blitzd odder häw‘i geblinzld steh still dô un horch nô dard ôm Rônd im Aauewinggl zuggd‘s als durch d‘Näächd wi‘i dr Kobf vrdrää s‘lôngd nid nô ôn sell wu villichd Gwidder im Hirn villichd Riß in dr Weld ämäng s‘Eng isch...

Ins frische Grassgrii

Ins frische Grassgrii i.m. H.K. wie‘s‘n vrzeddld floggig Môaibliideschnee un als in Rääbutze uss hôaiterm Himmel uss allene Wolge s‘eerschd Schwälwl kurvt dezwisched zwidscherd iwwer mi herrenô Kabriole ôfôngs dr Woch alles wie...

N.

war ôweds als schu naachd s‘glingld Gepoldr duss Schdimme Diir gehd uff uffs Môl zwä Riese- gschdalde vor‘es zoddlig dr Bard wiß dr Môndl bludrod Ledderhännsching schwarz ôm‘e lônge Schdegge um‘s Nummluu rei- gschdiffld mi‘me Gnechd rubbig seller rußig...