Môaiôdaachd

Môaiôdaachd gônz liis gônz liichd gônz fei gônz zard Rää drobfd raa un dr Nußbôôm schwôngd un dônzd grii herrenôô mi‘dr Môaisle mi‘dr Schbatze mi‘m Wind so in...

lie gebliwwe

lie gebliwwe   wiß uff wiß môrjeds Biirnbôômbliidebläddle uff’m Schnee uss dr Naachd   wu drunger weg daaud bis Middaa alsfard glänzd

mir bruched nix

mir bruched nix d‘Schuh vrschdolberd durchgwetzd dr Kiddl un schbeggig d‘Hudd in dr Häng duud meh aß wie d‘Diirglingge glänze in Rummlôafer wu duss ôm Miirle sei Saches sordierd in dr Däsch herrenôô d‘Schdrôôß endlông schbôniefld ôaine doochdld seeleru‘ig d‘ônger Häng...

Vun Wiihnaachd bis Driikinnig (short version sound scape)

Vun Wiihnaachd bis Driikinnig (short version sound scape) nôô * dôô voll widders * naachd Glidzern Glirre Schdill * dô nôô Graschl oooooaaah Geblärr * iaaah Graschl Gscherr muuh * * naachd bäääh Gflämml Gnischdrn bääääh * dôô Glônz däderäää Info hobb nôô * bääääh dôô...

Spôdherbschd ôfôngs Winder (harmonia mundi

Spôdherbschd ôfôngs Winder (harmonia mundi dard lu nôô wie dr Wind seller Huddler s‘Nußbômlaab uff‘e‘me Huffe äso schää zômmegrechld widder ussenônger nämmd soddsch ni glaawe ônônger abschaffe dää mr‘es perfegd so had jeds sei Gschäfd mi‘dr greeschd Blessier horch nu...