20. Mai 2020

Alles rum…

Angelika Futterer

Kommentare

Alles rum…*

An Chrischdi Himmelfahrt
de aig’ne Himmelfahrt (noch) drotze
un weit iwwa achzich naus
mi’m alde NSU-Drohtesel
wu ma mol vor fuchzich Johr
beim Preisangle gwunne ghat hot
ubeschwert un leichdfießich
in de Vadderedag neidrebble

Uff’’m Fischerfescht drunne
sich unner d’ Leit setze
eng uffenanner Schbrich glopfe
en Halwe schbendiert griege
un zum Middagesse uff de nägschd eilade
Sich iwwa ’s Ur-Enggele fraije
wo oam schun vun weidem zuwinkt
un zum Noochdisch sich noch en Kaffee gunne
un e groß Schdigg Schwarzwälder dezu

Bei so’me gfillde Bauch jetzt noch de Ei’fall griege
all denne drumdrum
e gloans Weltwunner zu bräsendiere:
denne de  dickscht Boamschdamm en de ganze Umgegend
zu weise

Mit ausgschdreggde Ärm werd dort Maß gnumme
iwwa finf Meder Umfang  bewunnert un beschdaunt
a wa’ma middldrin so jesusmeeßich iwweral
’s iwwagangene Middagsdief schbiert

Sich en gloane Moment lang bang frooge
Ob’s noch mi’m Rad fa hoamwärts langt

Awwa ma fährt jo dessmol net elloi…

In de Grupp
in’ere Kurv grad oimol
de Abschdand net richdich eischätze
’s Hinnerrad vun de junge Vorderfraa schdreffe
un selwer mitsamt derre
vum Saddl falle

Zum Glick
en’s hoch Gras

Wie uff Kommando
sich oagugge un laut lache kenne
dann awwa gschwind sich uffrabble
‘nanner beischdeh beim Uffschdeh
un  horddich uffschdeige un weiderdrebble
wi wann nix gwest wär

Jetzt numme ziegich hoamzuus
mi’m Wind vun hinne
e’me ganz deewiche Kopf
Jesses Gott
un de Kapp noch em Gnick

In de aig’ne vier Wänd dann
glei alles wu weh dudd mit Schnaps ei’reiwe
un hundsmied uff d’ Couch singge

Mir nix dir nix
in de Diefschloof kumme
mi’me Schmunzle em Gsicht
den Ausflug preise
un beim devu droame
sich heelinge nochemol
e Schdigg Himmel ergaddere…

* der Drebbler vun domols isch gschdorwe, de alt  Boam mi’m große Umfang hot de Schdurm umgrisse u. Feschtlen wie selles Fischerfescht…?

0 Kommentare