FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2020 2020-06-02T01:37:26+00:00 Admin ~/ Doligge ~/?x=entry:entry200531-174024 2020-05-31T17:40:24+00:00 2020-05-31T17:40:24+00:00

Sonneüwwerdachte Terrrasseliege. [Mehr lesen…]

Abhooge ~/?x=entry:entry200527-232148 2020-05-27T23:21:48+00:00 2020-05-27T23:21:48+00:00

Abhooge

I wollt noch was sage -
Herrschaftszeit. [Mehr lesen…]

Mercedes ~/?x=entry:entry200525-063314 2020-05-25T06:33:14+00:00 2020-05-25T06:33:14+00:00

Mercedes.

Er wollt immer mol
Mercedes fahre. [Mehr lesen…]

Gastbeitrag von Michael Köhler: sieß wedder ~/?x=entry:entry200523-111613 2020-05-23T11:16:13+00:00 2020-05-23T11:16:13+00:00

sieß wedder

händ wie hoise wolge

dun de hiegl folge,

wie e so
dei schnaufe schbier,
macht me vellich

hinnrefier,

was e

hefdichs

gwidderweh

dud grad

uff uns runner
geh

Alles rum... ~/?x=entry:entry200520-223915 2020-05-20T22:39:15+00:00 2020-05-20T22:39:15+00:00

Alles rum…*

An Chrischdi Himmelfahrt
de aig’ne Himmelfahrt (noch) drotze
un weit iwwa achzich naus
mi’m alde NSU-Drohtesel
wu ma mol vor fuchzich Johr
beim Preisangle gwunne ghat hot
ubeschwert un leichdfießich
in de Vadderedag neidrebble

Uff'’m Fischerfescht drunne
sich unner d’ Leit setze
eng uffenanner Schbrich glopfe
en Halwe schbendiert griege
un zum Middagesse uff de nägschd eilade
Sich iwwa ’s Ur-Enggele fraije
wo oam schun vun weidem zuwinkt
un zum Noochdisch sich noch en Kaffee gunne
un e groß Schdigg Schwarzwälder dezu

Bei so’me gfillde Bauch jetzt noch de Ei’fall griege
all denne drumdrum
e gloans Weltwunner zu bräsendiere:
denne de  dickscht Boamschdamm en de ganze Umgegend
zu weise

Mit ausgschdreggde Ärm werd dort Maß gnumme
iwwa finf Meder Umfang  bewunnert un beschdaunt
a wa’ma middldrin so jesusmeeßich iwweral
’s iwwagangene Middagsdief schbiert

Sich en gloane Moment lang bang frooge
Ob’s noch mi’m Rad fa hoamwärts langt

Awwa ma fährt jo dessmol net elloi… [Mehr lesen…]